Dịch vụ

B Entertainment là công ty Quản lý KOLs. Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng mạng lưới hỗ trợ truyền thông, sản xuất, phát hành và là Đại diện uỷ quyền toàn quyền phân phối nhạc cho các đơn vị và cá nhân trên các kênh trực tuyến.