Hợp tác

Ngoài quản lý Talents, B Entertainmet còn hỗ trợ các bạn nghệ sĩ sản xuất, truyền thông, và Đại diện uỷ quyền toàn quyền phân phối nhạc.